Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tarnów

Z początkiem marca ruszył nabór wniosków do programu „Aktywny samorząd”, który skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami. Ma wyeliminować lub zmniejszyć bariery ograniczające jego uczestników w życiu społecznym i zawodowym.

PFRON dofinasowania

Realizacją programu, na który składają się dwa moduły, zajmuje się Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Moduł I dzieli się na cztery części. Pierwsza to likwidacja bariery transportowej, czyli pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz w uzyskaniu prawa jazdy. Druga dotyczy likwidacji barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, czyli zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania. Ponadto PFRON może pomóc w sfinansowaniu szkoleń dotyczących obsługi nabytego sprzętu i oprogramowania. Trzecia forma pomocy obejmuje likwidację barier w poruszaniu się. Beneficjent może uzyskać dofinansowanie do zakupu wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym oraz pomoc w utrzymaniu ich sprawności technicznej. Dodatkowo PFRON dofinansowuje zakup nowoczesnych protez kończyn. Czwarty obszar te obejmuje formy pomocy, które są niezbędne w utrzymaniu zatrudnienia poprzez zapewnienie opieki dla dziecka przebywającego w żłobku, przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.

Moduł II określa zasady udzielania pomocy w uzyskaniu wyższego wykształcenia. Jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczących się w szkole policealnej, kolegium czy studiujących, a także do tych, którzy przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Wnioski o dofinansowanie, wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej w Urzędzie Miasta Tarnowa, ul. Goldhammera 3, pokój nr 313 w godzinach od 7.30 do 15.30 lub w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON https://sow.pfron.org.pl/ w terminie  do dnia 31 sierpnia.

Szczegółowe informacje na temat programu „Aktywny samorząd” można uzyskać pod nr tel. 14 688 25 30, 14 688 28 33.