Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tarnów

Powiat Tarnowski realizuje grant pn. „Sami-Dzielni – przeciw COVID-19. Utworzenie miejsca izolacji lub czasowego pobytu dla mieszkańców placówek opieki całodobowej powiatu tarnowskiego” w ramach zadania grantowego pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”.

Cel główny grantu:

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówek opieki całodobowej z terenu powiatu tarnowskiego w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez przygotowanie 30 miejsc do ewakuacji mieszkańców placówek całodobowych lub czasowego pobytu poza placówką opieki całodobowej zlokalizowanych w miejscowości Radłów, ul. Biskupia 2A oraz zakup sprzętu i akcesoriów umożliwiających kontakt on-line mieszkańców/personelu z otoczeniem/rodziną w celu polepszenia sytuacji osób przebywających w 5 placówkach całodobowych.

Wartość grantu wynosi 367 895,00 zł Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020. 
Okres realizacji grantu: od 02.09.2020 r. do 31.12.2020 r. 

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” jest realizowane w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” jest realizowane przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Społecznego”.

Zgodnie z § 6 ustęp 1 pkt. 14 Procedury realizacji zadania grantowego „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19" w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi", grantobiorca zobowiązany jest do „informowania o realizowanym przedsięwzięciu i stosowaniu właściwych oznaczeń".

Więcej o zasadach promocji i oznakowania projektów - Zasady promocji i oznakowania projektów.